กองบริหารการคลัง
Responsive image

292/63 โ อนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไปสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 4,999,000.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ