กองบริหารการคลัง
Responsive image

307/63 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวม 6 หน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,159,160.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายเพิ่มเติม

1. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. สคร.8 จังหวัดอุดรธานี

3. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

4. กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน

5. เลขานุการกรม

6. กองนวัตกรรมและวิจัย 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ