กองบริหารการคลัง
Responsive image

368/63 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน จำนวน 2,747,097.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3. กองกฎหมาย

4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

5. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

6. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

7. สคร.1 จังหวัดเชียงใหม่

8. สคร.8 จังหวัดอุดรธานี

9. สคร. 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ