กองบริหารการคลัง
Responsive image

381/63 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนส่วนกลาง กรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,404,197.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมควบคุมโรค

1. ศูนย์สารสนเทศ

2. กองโรคติดต่อทั่วไป

3. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

4. สถาบันราชประชาสมาสัย

5. สคร.9 จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ