กองบริหารการคลัง
Responsive image

461/63 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนกรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,793,684.30 บาท

 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  ตามรายชื่อที่แนบ

1.กองยุทธศาสตร์และแผน

2.กองระบาด

3.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

4.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6.กองกฎหมาย

7.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

8.สถาบันบำราศนราดูร

9.สถาบันราชประชาสมาสัย

10.สคร.1

11.สคร.3

12.สคร.4

13.สคร.6

14.ศตม.8.2

15.สคร.10

16สคร.12

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ