กองบริหารการคลัง
Responsive image

476/63 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 18หน่วยงาน โอนเงินคืน กรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,790,840.37 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 18หน่วยงาน  ตามรายชื่อที่แนบ

1.กลุ่มตรวจสอบภายใน

2.สลก.

3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4.กองระบาด

5.กองดรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

6.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

7.กองโรคเอดส์ฯ

8.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ

9.กองนวัตกรรมและวิจัย

10.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

11.กองโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน

12.ศูนย์สารสนเทศ

13.สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

14.กองกฎหมาย

15.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

16.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

17.ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ

18.สถาบันบำราศนราดูร

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ