กองบริหารการคลัง
Responsive image

459/64 หน่วยงานในสังกัด 19 หน่วยงาน โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายชื่อหน่วยงานที่โอนเงินงบประมาณคืนส่วนกลางกรมฯ

1. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. กองโรคติดต่อทั่วไป

6. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ

7. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ

8. กองกฎหมาย

9. กองป้องกันการบาดเจ็บ

10. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

11. สถาบันบำราศนราดูร

12. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

14. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

15. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

16. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

17. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

18. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ