กองบริหารการคลัง
Responsive image

327/65 หน่วยงานในสังกัด 4 แห่ง โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายชื่อหน่วยงานที่โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ