กองบริหารการคลัง
Responsive image

445/66 กรมฯ โอนเงินให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 3 หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

2. กองบริหารการคลัง

3.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ