กองบริหารการคลัง
Responsive image

ผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นางสาวกรสิยาห์ บัวติ๊บ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ