กองบริหารการคลัง
Responsive image

455/66 หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 7 หน่วยงาน โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 252,719.72 บาท

   รายชื่อหน่วยงาน

    1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

    2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

    3. กองป้องกันการบาดเจ็บ

    4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

    5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

    6. สถาบันบำราศนราดูร

    7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ