กองบริหารการคลัง
Responsive image

461/66 กรมฯ โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 7 หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

4. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

6. กองนวัตกรรมและวิจัย

7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ