กองบริหารการคลัง
Responsive image

457/66 กรมฯ โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินฯ

1. กองวัณโรค

2. กองป้องกันการบาดเจ็บ

3. สคร.8 จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ