กองบริหารการคลัง
Responsive image

462/66 กรมฯ โอนเงินงบลงทุนเหลือจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 7 หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบลงทุนเหลือจ่าย

1. สคร.3 จังหวัดนครสวรรค์

2. สคร.9 จังหวัดนครราชสีมา

3. สคร.10 จังหวัดอุบลราชธานี

4. สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สคร.12 จังหวัดสงขลา

6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

7. กองนวัตกรรมและวิจัย

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ