กองบริหารการคลัง
Responsive image

144/67 กรมฯ โอนเงินงบรายจ่ายอื่น ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 ให้กับกองระบาดวิทยา จำนวน 1,194,600.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ