กองบริหารการคลัง
Responsive image

277/67 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ โอนเงินงบดำเนินงาน(เบิกแทนกัน) ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 88,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ