กองบริหารการคลัง
Responsive image

363/67 กรมฯ โอนเงินงบลงทุนเหลือจ่าย ให้กับหน่วยงานในสังกัด 11 หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายชื่อหน่วยงาน

1. กองโรคไม่ติดต่อ

2. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

3. กองโรคติดต่อนำแมลง

4. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

6. กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

7. สถาบันราชประชาสมาสัย

8. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

9. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ