กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศกองคลัง กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 116

ประกาศกองคลัง กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 116

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ