กองบริหารการคลัง
Responsive image

177/62 โอนงบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) และงบดำเนินงาน (เงินสมทบประกันสังคม) ผ.18.1 สคร.7 โอนเงินไป สคร.8 จำนวน 654,150.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ