กองบริหารการคลัง
Responsive image

211/62 โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนกรมฯ ทั้งหมด 7 หน่วยงาน จำนวน 251,035.- บาท

หน่วยที่โอนจัดสรร

1. เลขานุการกรม

2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

3. ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย

4. ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา

5. ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

6. ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

7. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ