กองบริหารการคลัง
Responsive image

344/62 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 1,584,328.80 บาท

 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1.กองโรคไม่ติดต่อ

2.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

3.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

4.เลขานุการกรม

แก้ไขรหัสพื้นที่ของ สคร.4

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ