กองบริหารการคลัง
Responsive image

347/62 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 128,487.60 บาท

 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ 

1.เลขานุการกรม

2.กองโรคติดต่อทั่วไป

3.กองโรคไม่ติดต่อ

4.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ