กองบริหารการคลัง
Responsive image

364/62โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผ.18.1 จำนวน 20,222,700.- บาท ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

1.สำนักงานเลขานุการกรม

2.กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3.กองบริหารการคลัง

4.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

5.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6.กลุ่มตรวจสอบภายใน

7.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

9.ศูนย์สารสนเทศ

10.กองนวัตกรรมและวิจัย

11.กองกฎหมาย

12.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

13.สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

15.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

16.กองระบาดวิทยา

17.กองโรคติดต่อทั่วไป

18.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

19.กองโรคไม่ติดต่อ

20.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

21.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

22.สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

23.สถาบันบำราศนราดูร

24.สถาบันราชประชาสมาสัย

25.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

26.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

27.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

28.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

29.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

30.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

31.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

32.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8

33.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

34.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

35.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ