กองบริหารการคลัง
Responsive image

402/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 และ ผ.18.1 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อแนบ จำนวน 659,831.44 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ ดังนี้ 

1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

5. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ