กองบริหารการคลัง
Responsive image

411/62 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 1,476,998.99 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. สำนักงานผคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศูนย์สารสนเทศ

4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

6.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ