กองบริหารการคลัง
Responsive image

441/62 โอนปรับแผนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ ผ.4.1 งบอุดหนุน มาสมทบ งบดำเนินงาน จำนวน 9,592,000.- บาท และโอนงบดำเนินงาน ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป กองระบาดวิทยา จำนวน 2,413,420.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ