กองบริหารการคลัง
Responsive image

471/62 โอนงบดำเนินงาน หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวนทั้งสิ้น 768,668.54 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ 
1. กองระบาดวิทยา
2. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ