กองบริหารการคลัง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

กลุ่มงบประมาณ
.. ..

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรสิยาห์ บัวติ๊บ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ เชิญทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอรทัย กระจ่างศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายภควัฒน์ กลั่นปรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสมฤทัย วรรณธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุทิศา จันทร์สุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรรณี สุขสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มพัสดุ
นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มพัสดุ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรีรัตน์ นุ้ยมาก

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวนุชนารถ เรื่องมณี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสิริลักษณ์ อ่อนน้อม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจิรพันธ์ ชินภัทรวรวิบูล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภาดา อ้นจำลอง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา จินดา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวนัทพร วงษ์ละคร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเนตรดาว สุดแสนซื่อ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายไชยรัตน์ สงสำเภา

นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
นางสาวพรทิพย์ ชมเดช

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ กลั่นปรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเมริษา มานะงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจันอัมภรณ์ ทรงฤทธิ์ศร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปิยะภา เหมือนสะอาด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรนุช รงค์ทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธัญญสัญช์ อูปทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.3

นางสาวกัญวรา ยาประจัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปุณยนุช กาฬภักดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มบัญชี
นางสาวสุภารัช เนื่องขันขวา

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (0 2590 3066)

นางสาวสุพัชชา แก้วแจ่ม

หัวหน้างานเบิกเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี่ปฏิบัติการ (0 2590 3072)

นายพรเทวิน จันศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (0 2590 3072)

นางสาวสุภารัตน์ ธิน่าน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (0 2590 3072)

นางสาวศกลวรรณ รามมาก

นักวิชาการเงินและบัญชี (0 2590 3072)

นางสาวปิยะวรรณ รินอินทร์

หัวหน้างานบัญชีและรายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นางสาวพรชาณุต กันทะใจ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นายพิทักษ์ นันธิ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นางสาวพรรณราย จันทวี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นางสาวสายใจ สร้อยสมยา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(0 2590 3073)

นางสาวภาวิณี แม้นเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี (0 2590 3073)

นายมณฑล ประภากร

พนักงานจัดเก็บเอกสาร (0 2590 3073)

กลุ่มการเงิน
นางสาววราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

หัวหน้ากลุ่มการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายเล็ก คำมา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายชนาธิป นวลแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันท์นภัส โตศรีบรรเจิด

นักทรัพยากรบุคคล

นายยงยุทธ พุทธวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพุทธินันท์ ดวงจันทร์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวพรศิริ จันทร์เพชร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ