กองบริหารการคลัง
Responsive image

การบริหารงบประมาณ

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 82 ลว.16 พ.ค.2560)
- แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด  ที่ นร 0704/ว 37 ลว.6 ม.ค.2559)
- การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว.29 เม.ย.2558)
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลว.13 ก.พ.2557)  
- การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คำสั่งที่ 514/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554   
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 60 ลว.17 เม.ย.2549)
- หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว33 ลว. 18 ม.ค. 2553)
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564