กองบริหารการคลัง
Responsive image

องค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ⇒  องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ⇒  รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ⇒  องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ⇒  องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564
  ⇒  รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (ข้าราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564