กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

เอกสารและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)


ข้อสั่งการ ศปถ. /คณะอนุกรรมการชุดที่ 6

 1. คำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 1-2563

เทศกาลปีใหม่

2564

2565

2566

เทศกาลสงกรานต์

2564

2565

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

คู่มือ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

 1. คู่มือการใช้งานระบบ IS Online
 2. ABBREVIATED_INJURY_SCALE_1985_EB
 3. CONDENSED_CHART _AIS_85_EB
 4. คู่มือการใช้ แบบบันทึกข้อมูล_EB
 5. คู่มือการใช้ ลงรหัสแบบบันทึก_CO_EB
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
 7. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้โรงพยาบาลที่ดำเนินงานส่งข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ  new

 8. ตัวอย่างหนังสือการเบิกค่าตอบแทน new

 9. คู่มือการใช้งานระบบ PHERplus 2023 new

 10. แบบฟอร์มการบันทึกระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ new

ระบบสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน

1. แบบสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

2. เกณฑ์สอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

3. แนวทางการใช้งานระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุ

โครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2564

แนวทางการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2565 

โครงการศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่
แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่