กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

เอกสารและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อสั่งการ ศปถ. /คณะอนุกรรมการชุดที่ 6

  1. คำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 1-2563

เทศกาลปีใหม่

2564

2565

เทศกาลสงกรานต์

2564

2565

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

คู่มือ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

  1. คู่มือการใช้งานระบบ IS Online
  2. ABBREVIATED_INJURY_SCALE_1985_EB
  3. CONDENSED_CHART _AIS_85_EB
  4. คู่มือการใช้ แบบบันทึกข้อมูล_EB
  5. คู่มือการใช้ ลงรหัสแบบบันทึก_CO_EB

ระบบสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน

1. แบบสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  Update 27 มิถุนายน 2565   

2. เกณฑ์สอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ Update 27 มิถุนายน 2565   

3. แนวทางการใช้งานระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุ

โครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2564

แนวทางการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2565