กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

เอกสารและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)


ข้อสั่งการ ศปถ. /คณะอนุกรรมการชุดที่ 6

 1. คำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 1-2563

เทศกาลปีใหม่

2564

2565

2566

เทศกาลสงกรานต์

2564

2565

2567

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

คู่มือ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

 1. คู่มือการใช้งานระบบ IS Online
 2. ABBREVIATED_INJURY_SCALE_1985_EB
 3. CONDENSED_CHART _AIS_85_EB
 4. คู่มือการใช้ แบบบันทึกข้อมูล_EB
 5. คู่มือการใช้ ลงรหัสแบบบันทึก_CO_EB
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
 7. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้โรงพยาบาลที่ดำเนินงานส่งข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 

 8. ตัวอย่างหนังสือการเบิกค่าตอบแทน 

 9. คู่มือการใช้งานระบบ PHERplus 2023 new

 10. VDO คู่มือการใช้งานระบบ PHERplus 2023

 11. แบบฟอร์มการบันทึกระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

 12. แบบฟอร์มการบันทึก PHERplus new

ระบบสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนNumbered List Properties

 1. แบบสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   new Update 27 มี.ค 2566
 2. เกณฑ์สอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ new Update 27 มี.ค 2566
 3. หนังสือเเจ้งเวียนเกณฑ์สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 27 มี.ค.66 (เรียน ผอ.กรว./ผอ.สคร.1-12 เเละ สปคม.)
 4. หนังสือเเจ้งเวียนเกณฑ์สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 27 มี.ค.66 (เรียน สสจ.ทุกเเห่ง)
 5. เกณฑ์สอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดิม) 28 มิ.ย.65
 6. แนวทางการใช้งานระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุ

โครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2564

แนวทางการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2565 

โครงการศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และเทศกาลสงกรานต์ 2566

 1. หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2566
 2. แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่
 3. แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน RTI

 1. ข้อมูลจังหวัดและอำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)
 2. อำเภอเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566
 3. อำเภอเสี่ยงของจักรยานยนต์ ปีงบประมาณ 2566
 4. ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2566 ลดลงร้อยละ 5
 5. ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2567 ลดลงร้อยละ 20  จาก Baseline  new 
 6. อำเภอเสี่ยงจักรยานยนต์ (ทั้งปี) ปีงบประมาณ 2567 new 
 7. ค่าเป้าหมายจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
 8. ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนNumbered List Properties ในปีงบประมาณ 2564