กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► รายงานผลการประเมิน ITA

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แจ้งเวียนหน่วยงาน
- รายงานผล

► คู่มือการประเมิน ITA

ITA MANUAL 2023 Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

PPT - ITA 2023

► ปฏิทินการประเมิน ITA

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

► คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใส

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► การประกาศเจตนารมณ์

DDC Together Against Corruption

No Gift Policy

Zero Tolerance for sexual exploitation, abuse and harassment : SEAH

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

► รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคล

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

แจ้งเวียนการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

แจ้งเวียนการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy กรมควบคุมโรค รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy กรมควบคุมโรค รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2566

► กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข่าวสารอื่นๆ