สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)
และความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

 

 

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2561 - 2580)

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

 

การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template)

 

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

 

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

 

พื้นฐานทางระบาดวิทยา (Basics of Epidemiology)

 

กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ


ข่าวสารอื่นๆ