สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการสะกิดพฤติกรรม (Nudge) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการสะกิดพฤติกรรม (Nudge) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค

ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566

ณ  โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

**********************

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.     พิธีเปิดการประชุม
                               โดย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
                               กล่าวรายงาน
                               โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
                               และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09.15 – 10.00 น.     นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหา และเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่นำร่อง

                      โดย ผู้แทนอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

                                      ผู้แทนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

10.00 – 12.00 น.     บรรยาย เรื่อง หลักการสะกิดพฤติกรรม (Nudge) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค

                               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารี บุญมานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

                                      และ นายแพทย์จตุธนัย สะวิคามิน อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.    Workshop 1 วางแผนตามหลักการสะกิดพฤติกรรม (Nudge) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค

                              กลุ่มที่ 1 อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

                              กลุ่มที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

16.00 – 17.00 น.    นำเสนอผลการวางแผนตามหลักการสะกิดพฤติกรรม (Nudge) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค

                              กลุ่มที่ 1 อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

                              กลุ่มที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

09.00 – 10.00 น.    การบรรยาย เรื่อง หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันควบคุมโรค ในระดับพื้นที่ และ การประยุกต์ทฤษฎี Nudge เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                              โดย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

10.00 – 10.45 น.   การบรรยาย เรื่อง การออกแบบกิจกรรม (Force field analysis) และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                               โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
                               และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.00 – 10.30 น.    Workshop 2 ออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค

                               กลุ่มที่ 1 อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

                               กลุ่มที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.     Workshop 2 ออกแบบกิจกรรมและการประเมินผล (ต่อ) และนำเสนอกิจกรรมและแนวทางการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรค

                               กลุ่มที่ 1 อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

                               กลุ่มที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

14.30 – 15.00 น.     ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดแผนสู่การปฏิบัติ

                               โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
                               และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.00 น.                  ปิดการประชุม

 

*****หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. ช่วงเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น. และ

2. ช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1SXgdWiPhKi80NtEcrd-qhvxEOFk3PXZT?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ