สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

งานบริการของหน่วยงาน

การให้บริการ

 

      ให้บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ และเอกสารอ้างอิง ให้แก่ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรภายนอกไว้ให้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านสาธารณสุข ดังนี้

  • บริการยืม - คืนทรัพยากรภายในห้องสมุด

  • บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด

  • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า

  • บริการ Internet