สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

งานบริการของหน่วยงาน

 

1. ฝึกอบรมให้กับบุคคลภายในและนอกสถาบันบำราศนราดูร หลักสูตรดังนี้

1.หลักสูตรระยะสั้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รวมถึงคุณภาพอากาศในสถานพยาบาล
2.หลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

3.สัมมนาระดับชาติเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 8
4.หลักสูตรการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี
5.หลักสูตรแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ และวัณโรค สำหรับแพทย์ พยาบาล

2. ฝึกอบรมให้กับบุคคลภายในสถาบันบำราศนราดูร หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. หลักสูตรการให้การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
3. หลักสูตรทักษะพื้นฐานการสื่อสารในการทำงานเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
4. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรค
5. หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินงานด้าน IC
6. หลักสูตรการบริการเครื่องมือแพทย์ที่สะอาดและได้มาตรฐาน
7. หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้

3. ศึกษาดูงานทั้งคนไทยและต่างชาติ ในหัวข้อดังนี้

1. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

  • การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส
  • การป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  • การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
  • การวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

2. การดูแลรักษา ป้องกันและควบคุมวัณโรคในสถานพยาบาล3. การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

  • การแยกผู้ป่วยติดเชื้อ / ห้องแยกโรค
  • การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
  • ระบบจ่ายกลางและระบบบำบัดน้ำเสีย

4. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

การศึกษาดูงาน

กรุณาติดต่อศูนย์ฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนโทร 02-590-3702, มือถือ 087-5915294  E-mail: [email protected]