สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ในระดับนานาชาติ ภายในปี 2570"