สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร

ประธานคณะกรรมการฯ

  1. นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์         ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันบำราศนราดูร
  2. นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ                         รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายแผนปฏิบัติการชาติฯ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและเชื่อดื้อยาในโรงพยาบาล(IPC และAMR)และที่ปรึกษากลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ
  3. นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์                         นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ
  4. พญ.ลัลธริตา เจริญพงษ์                    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และรองหัวหน้ากลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ
  5. นพ.ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร                    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยรองหัวหน้ากลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ

พยาบาลสำนักงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อฯ (ICN)

  1. นางสาววินนะดา คงเดชศักดา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และหัวหน้างานแผนปฏิบัติการชาติฯ

  2. นางสาวอัมไพวรรณ  พวงกำหยาด              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  3. นางสาววลัยพร วิสิฐนนทชัย                      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อฯ

        1. นายชุมแพ         สมบูรณ์                       นักวิชาการสาธารณสุข

        2.นางสาวณัฐธิดา  ฮอหรินทร์                      นักวิชาการสาธารณสุข

        3.นางสาวพิมลอร   พรรณฑูล                      นักวิชาการสาธารณสุข

        4.นางสาวอ้อยใจ   โคตรหนองปิง                  นักจัดการงานทั่วไป

        5. นางสาวสุจิตราภรณ์   เต็มเปี่ยม                 นักจัดการงานทั่วไป

        6. นายนัฐพงษ์        เทพาโส                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธุรการหน่วยงาน

        1. นางสาวจิรสิกาญจน์   วงษ์วิเชียร              พนักงานช่วยเหลือคนไข้