สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

คลังผลงานวิชาการ (อวช.) สถาบันบำราศนราดูร

 

  สายงานวิชาชีพ

  • พยาบาลวิชาชีพ

          การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อราเพนนิซิโลซีสที่ผิวหนัง กรณีศึกษา

          ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวสุภิญญา โพธิ์เส็ง ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

          วันที่เผยแพร่ : 11 ตุลาคม 2566

         การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้รูมาติก (Rheumatic Fever) กรณีศึกษา 

          ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวเพชรรัตน์ อ่อนชัย ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

          วันที่เผยแพร่ : 17 ตุลาคม 2566

  • นักเทคนิคการแพทย์

         การหาปริมาณโลหิตสำรองที่เหมาะสมของสถาบันบำราศนราดูรและอัตราการขอต่อการใช้โลหิตและส่วนประกอบ

         ของโลหิตในผู้ป่วยสถาบันบำราศนราดูร

          ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวสุภาวรรณ หังใจดี ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

          วันที่เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2567

   สายงานสนับสนุน

  • นักจัดการงานทั่วไป

           แผนการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business

           Continuity Plan BCP) กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร

           ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวรวีนันท์ จันทร์ศรีธรรม ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

           วันที่เผยแพร่ : 11 กันยายน 2566

  •  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

            ระบบเฝ้าระวังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

            ชื่อผู้จัดทำ : นายนนทชัย สถิตย์วัฒนานนท์ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

            วันที่เผยแพร่ : 26 กันยายน 2566

 

  •  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

            การพัฒนาระบบการให้บริการการแจ้งระดับความรุนแรงและกระบวนการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สถาบันบำราศนราดูร

            ชื่อผู้จัดทำ : นายปริญญา กำลังเหลือ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

            วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2566