สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

  • นางอินทิรา              ทันตวิวัฒนานนท์     นักวิชาการสาธารณสุข                 หัวหน้างานระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค

  • นางสาวฉันทยา         อภินันทเกียรติ        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  • นางสุนทรี               สังข์ทอง              นักวิชาการสาธารณสุข

  • นางสาวนุช              วงศ์ธันยพร          นักวิชาการสาธารณสุข

  • น.ส.วรรณภา            ชีวโมกข์              พนักงานคอมพิวเตอร์