สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สถาบันบำราศนราดูร

องค์กรคุณธรรม

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" กรมควบคุมโรค

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับเกียรติบัตร จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีผลการประเมินองค์กร ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) กระทรวงสาธารณสุข

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" กรมควบคุมโรค

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับเกียรติบัตร จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีผลการประเมินองค์กร ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) กระทรวงสาธารณสุข

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" กรมควบคุมโรค

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับเกียรติบัตร จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีผลการประเมินองค์กร ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงสาธารณสุข

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการยกย่องเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" กรมควบคุมโรค

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดี

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ได้รับคำชมเชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            - ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ได้รับคำชมเชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            - ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ได้รับคำชมเชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567