กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes  ขั้นตอนที่ 1  
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม
 2. และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
yes   ขั้นตอนที่ 2  
 1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
yes  ขั้นตอนที่ 3  
 1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
yes  ขั้นตอนที่ 4   
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
      mail  การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ   
 
yes  ขั้นตอนที่ 5  
yes ขั้นตอนที่  6  
 1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)
 2. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. เกียรติบัตรหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
yes  ขั้นตอนที่  7  
 1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
yes กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"    
►  โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
     มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กิจกรรมบริจาคโลหิต "DDC Give Blood Give Life" วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565  

กรมควบคุมโรค จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
    ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมจิตอาสา กรมควบคุมโรค มอบของขวัญวันสงกรานต์ ตรวจคัดกรอง “วัณโรค”
    แก่กลุ่มคนขับแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

กิจกรรม DDC HAPPY MARKET 2566

► พิธีรับมอบโครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการรับบริจาคชุดชั้นในสตรีและบุรุษระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
     และบริษัท ไทย วาโก้ จำกัด (มหาชน)

► โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ DDC THINK FOR CHANGE ด้วยการนำหลักคุณธรรมแห่งชาติ 5 ประการ
     มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► รมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็น “องค์กรรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

 คนดีต้องชื่นชม ♥  

 
ภาพข่าว
   
 
   
   
   
 
 
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
                                

ข่าวสารอื่นๆ