กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   
yes  ขั้นตอนที่ 1 
yes  ขั้นตอนที่ 2
yes  ขั้นตอนที่ 3 
1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
yes  ขั้นตอนที่ 4 
      mail  การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ   
yes  ขั้นตอนที่ 5
       1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน
yes ขั้นตอนที่ 6
      1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy)
          และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
          (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
yes ขั้นตอนที่ 7
      1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
      2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
yes กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"    
 
►  โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
    มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมควบคุมโรค จัดพิธีลงนามถวายพระพร พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
     นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 กิจกรรมบริจาคโลหิต "DDC Give Blood Give Life" วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565  

กรมควบคุมโรค จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
    ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมจิตอาสา กรมควบคุมโรค มอบของขวัญวันสงกรานต์ ตรวจคัดกรอง “วัณโรค”
    แก่กลุ่มคนขับแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

กิจกรรม DDC HAPPY MARKET 2566

► พิธีรับมอบโครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการรับบริจาคชุดชั้นในสตรีและบุรุษระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
     และบริษัท ไทย วาโก้ จำกัด (มหาชน)

► โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ DDC THINK FOR CHANGE ด้วยการนำหลักคุณธรรมแห่งชาติ 5 ประการ
     มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

► กรมควบคุมโรค เข้ารับรางวัล "องค์กรคนดี" ประจำปี 2566 

 คนดีต้องชื่นชม ♥  

 
ภาพข่าว
   
 
   
   
   
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
                                

ข่าวสารอื่นๆ