สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
7/2564
25 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564
2564
25 มีนาคม 2564
2 เมษายน 2564
3611000
-
28
2564
งานพัสดุ(กลุ่มบริหารทั่วไป)
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-