สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9)
นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ สคร9
แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางกาญจนา ยังขาว

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร9
นายแพทย์มานิต คงแป้น

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายอภิรัตน์ โสกำปัง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

1.กลุ่มโรคติดต่อ
นางกัลยาณี จันธิมา

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2.กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางเบญจมาศ อุนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

4.กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายอภิรัตน์ โสกำปัง

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

5.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางญาดา โตอุตชนม์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

6.กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

7.กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายเสวียน คำหอม

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

8.กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

9.กลุ่มบริหารทั่วไป
พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

10.ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

11.งานควบคุมโรคเขตเมือง
นางปนัดดา ไชยชมภู

หัวหน้างานควบคุมโรคเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ