สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9)
นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ สคร9
นายอภิรัตน์ โสกำปัง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางเบญจมาศ อุนรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร9
นายแพทย์มานิต คงแป้น

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

1.กลุ่มโรคติดต่อ
นางกัลยาณี จันธิมา

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2.กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางจันทกานต์ วลัยเสถียร

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4.กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางนันทนา แต้ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

5.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางญาดา โตอุตชนม์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

6.กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

7.กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายเสวียน คำหอม

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

8.กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

9.กลุ่มบริหารทั่วไป
พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

10.ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
นางอินท์ฉัตร สุขเกษม

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

11.งานควบคุมโรคเขตเมือง
นางปนัดดา ไชยชมภู

หัวหน้างานควบคุมโรคเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

12.งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายวิเศษ วริศรางกูล

หัวหน้างานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ