สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
งานควบคุมโรคเขตเมือง
ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มโรคติดต่อ