สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9)
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ สคร9
นางเบญจมาศ อุนรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายอภิรัตน์ โสกำปัง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร9
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย

นายแพทย์ชำนาญการ

1.กลุ่มโรคติดต่อ
นางกัลยาณี จันธิมา

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2.กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางจันทกานต์ วลัยเสถียร

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

4.กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางนันทนา แต้ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

5.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางญาดา โตอุตชนม์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

6.กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

7.กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายเสวียน คำหอม

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

8.กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

9.กลุ่มบริหารทั่วไป
พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

10.ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
นางอินท์ฉัตร สุขเกษม

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

11.งานควบคุมโรคเขตเมือง
นางปนัดดา ไชยชมภู

หัวหน้างานควบคุมโรคเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

12.งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายวิเศษ วริศรางกูล

หัวหน้างานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

13.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ
นายปราณ สุกุมลนันทน์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

14.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 จ.บุรีรัมย์
นางสาวนที ชาวนา

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 จ.บุรีรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

15.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์
นางสุนันทา พันขุนคีรี

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

16.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง
นายเดชาธร วงศ์หิรัญ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

17.งานกฎหมาย
นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร

หัวหน้างานกฎหมาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ