สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
พันธกิจ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9) ปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ และจัดประสาน พัฒนาระบบ กลไกปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงบริเวณชายแดน ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ สคร9 (ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) สคร.9 วันที่ 2 มีนาคม 2565)

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพื้นที่

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย นำผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่เครือข่าย

4. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และจัดประสาน พัฒนาระบบ กลไกปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงบริเวณชายแดน ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

6. กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ