สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
พันธกิจ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9) ปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ สคร9 (ทบทวนในการประชุมจัดทำแผนประคองความต่อเนื่องของภารกิจทางสาธารณสุข (BCP) สคร.9 วันที่ 13 ม.ค.2563)

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพื้นที่

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย นำผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่เครือข่าย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในบริเวณชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

6. กำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ