สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ศตม.9.2 สคร.9 ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

ลิงค์ข้อมูลที่ https://drive.google.com/drive/folders/1F59FEATjN4us0pbplLhfvgMSBXZ4lYLI

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 โทร. 044-212900 ต่อ 120 หรือ E-mail: [email protected]


ข่าวสารอื่นๆ