สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
วิสัยทัศน์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9) มีวิสัยทัศน์คือ "ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580"
(ทบทวนวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชสีรอร์ท จ.นครราชสีมา)