สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ข้อมูลงานบริการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) กรมควบคุมโรค 

???? ????  การให้บริการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) 

1. งานบริการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้แก่

    - งานตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ????รายละเอียดที่ https://ddc.moph.go.th/odpc9/news.php?news=25390&deptcode=

    - งานตรวจวิเคราะห์วัณโรค

2. งานบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้แก่

    - คลินิกมาลาเรีย (Malaria Clinic: MC) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.) ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้างในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

    - งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ????รายละเอียดที่ https://ddc.moph.go.th/odpc9/news.php?news=25321&deptcode=

    - งานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง

    - งานพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรค สนับสนุนสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและสื่อประชาสัมพันธ์

4. งานบริการวิชาการ การส่งบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัย เพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ สคร.9 (ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2) ????รายละเอียดที่ http://103.40.150.229/Research/2565-journal.pdf

5. งานบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

    - งานบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยเครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

    - งานบริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงานด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์

    - งานบริการตรวจเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม

    - งานบริการเก็บเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

    - การให้คำปรึกษาการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง

???????? ข้อมูล ความพึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการได้รับบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ สคร.9 [[รายละเอียด]]

???? ที่ตั้งสำนักงาน : ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 [[แผนที่ สคร.9]]

☎️ โทรศัพท์ : 044212900 โทรสาร 044218018

???? เว็บไซต์ : สคร.9 นครราชสีมา https://ddc.moph.go.th/odpc9/

???? Facebook : สคร.9 นครราชสีมา  และ  ก้าวทันโรคกับสคร.9

 

                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ