สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี 2563 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ