สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อนสลับหนาว สคร.9 เตือนประชาชน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่

         ขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มีทั้งอากาศหนาวเย็นและลมพัดแรงในช่วงเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงกลางวัน ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในสถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้สูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัวให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ในช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศขณะที่ผู้ป่วยไอ จาม ในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น นอกจากนี้ยังแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ไอ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เจ็บคอ น้ำมูกไหล ตาแดง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่จะมีบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ

         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 พฤศจิกายน 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 404,896 ราย อัตราป่วย 611.89 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 10 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 16.49 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 15.25 และกลุ่มอายุ 7-9 ปี ร้อยละ 13.43 ตามลำดับ

         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2566 มีผู้ป่วยสะสม 51,780 ราย อัตราป่วย 771.40 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยสถานการณ์ 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา (สัปดาห์ที่ 39–46) พบผู้ป่วย 20,170 ราย อัตราป่วย 300.49 ต่อประชากรแสนคน แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 9,424 ราย 2) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 4,059 ราย  3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 3,572 4) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 3,115 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน  4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  6.โรคธาลัสซีเมียและ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ 1.ปิด ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย  2.ล้าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ 3.เลี่ยง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.หยุด เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

   


ข่าวสารอื่นๆ